Индустриалното производство в Чешката република се е увеличило с 0,9 процента през юни

Публикуван: 8.8.2023 г. Свързани страни:  България България

Промишленото производство през юни 2023 г. нараства с 0,9% на годишна база в реално изражение.

Чешката статистическа служба заяви, че темпът на растеж на индустрията постепенно намалява. Дори нарастването на производството на моторни превозни средства и техните части не надделява над низходящата тенденция в отрасли като въгледобива, металургията и леярството. Стойността на новите поръчки по текущи цени намалява с 5,8%. Новите поръчки от чужбина (-7,6%) и от страната (-1,9%) намаляват. Средният брой на наетите лица намалява с 1.9%, а средната им номинална брутна месечна работна заплата нараства с 9.1%.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екипа на ЧехТрейд София

Cookies