Novi prostorni plan Crne Gore

Published: 30.10.2023. Related countries:  Crna Gora Crna Gora

Vlada Crne Gore usvojila nacrt prostornog plana Crne Gore do 2040. godine. Prostorni plan Crne Gore (PPCG) je u sistemu planiranja prostora najvažniji strateški planski dokument kojim se određuju državni ciljevi, pravila i mjere prostornog razvoja, u skladu sa ukupnim ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturno-istorijskim razvojem države.

Vlada Crne Gore kojom je predsjedavao predsjednik dr Dritan Abazović, Ovim strateškim planom se planira razvoj i opšta osnova organizacije, korišćenja, uređenja i zaštite prostora Crne Gore za planski period do 2040. godine. Planski dio PPCG sadrži: obrazloženje planskog koncepta, polazne osnove, viziju i principe razvoja. Predlaže se plansko rješenje organizacije, uređenja i korišćenja prostora, sa akcentom na opštu strukturu uravnoteženog regionalnog razvoja i intenzivno pokretanje razvoja Sjevernog regiona u cilju valorizacije prirodnih resursa i zaustavljanja negativnih demografskih trendova. Takođe, Plan sadrži ciljeve opšteg ekonomskog i društvenog razvoja u Crnoj Gori, definiše planske zone i razvojne koridore koji su ujedno i saobraćajni pravci. Sadrži sve sektorske projekcije koje se odnose na privredni i društveni razvoj i razvoj infrastrukture države. Ističe se potreba intenzivnijeg razvoja saobraćaja, energetike, regulisanje sistema upravljanja otpadom i dr. U razvoju infrastrukture i izgradnje objekata je naglašena potreba poštovanja ekoloških principa. U svim sektorima su naglašeni, opšti, posebni i prioritetni ciljevi i predloženi indikatori za praćenje realizacije plana. Definisan je koncept mreže naselja, pravila i smjernice za urbani i ruralni razvoj, opšti uslovi za planirane namjene prostora, koji će se slijediti u detaljnijoj planskoj dokumentaciji, a odnose se na građevinska područja, poljoprivredne i šumske površine, vodne površine, površine infrastrukture i ostale prirodne površine. Naglašava se potreba preduzimanja mjera u oblasti zemljišne politike, potreba ustanovljavanja jasnog sistema planiranja prostora, rješavanje problema nelegalne izgradnje i saniranje svih uočenih problema.<br/> U diskusiji je istaknuto da se Plan po prvi put bavi detaljnije namjenom mora, ukazuje na uslove korišćenja mora i ciljeve i strateška opredjeljenja za racionalno korišćenje na području morskog dobra. Plan upućuje na visoku ekološku svijest i obavezuje na praćenje sprovođenja politike prostornog razvoja na način da se postigne balans između razvoja i zaštite, uz sprovođenje mjera za isključivanje negativnih uticaja ili ublažavanje negativnih uticaje na prostor i životnu sredinu. U tom smislu posebno se ističu mjere zaštite prirode, životne sredine i kulturne baštine, zaštite predjela i kulturnih pejzaža. Pored ostalog, urađen je i Nacrt strateške procjene uticaja na životnu sredinu, koja dodatno upućuje na ekološki odgovoran pristup u realizaciji predloženih planskih rješenja.

Izradio kolektiv CzechTrade Podgorica

Izvor: www.cdm.me

Cookies