Báo cáo Hoạt động

Báo cáo hàng năm có thông tin về kết quả tài chính và những sự kiện chính liên quan tới hoạt động của Cơ quan này. Ngoài ra, báo cáo này còn đưa ra tổng quan cơ bản về các dịch vụ, cơ cấu tổ chức và dự án của Thương vụ Séc được hiện thực hóa trong năm qua.

Cookies